Římskokatolická farnost Most a okolí

 
Bedřichův Světec - Kostel sv. Jakuba
Bedřichův Světec - Kostel sv. Jakuba
731 402 569

Římskokatolická farnost
Děkanství Most

U města Chersonu 1552
Most, 434 01

mapa

Děkanství Most

Do mosteckého děkanství o rozloze téměř 19 km2 spadá několik dřívějších farností (Most I, Most II, Vtelno, České Zlatníky, Lužice, Bečov, Slatinice, Holešice, Židovice, Kopisty, Souš), které od 1. 7. 2010 spravuje P. Grzegorz Czyżewski. Vymezení našich farností můžete vidět na mapce. Administrativně existují dnes ale jen dvě farnosti - Most a Vtelno.

Pravidelné bohoslužby bývají ve třech kostelech: Mostě (kostel sv. Václava), Vtelně (kostel Povýšení sv. Kříže), Bečově (kostel sv. Jiljí).

Příležitostně, obvykle v době pouti, se slouží mše svatá také v Havrani (kostel sv. Vavřince) a v mosteckém kostele Nanebevzetí Panny Marie.


Kostely

Most - kostel sv. Václava

Most - kostel sv. Václava

S bouráním královského města Most zmizelo ze světa i několik kostelů. Jediný pozůstalý kostel, známý děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, byl přesunut, ale tehdejší politici rozhodli, že bude sloužit jen ke kulturním účelům nikoli bohoslužebným. Naštěstí bylo přistoupeno k výstavbě náhradní modlitebny pro mostecké věřící v zahradě mosteckého děkanství na Zahražanech. Jelikož se ale jednalo, co se týče náboženství, o těžkou dobu (výstavba započala v roce 1983), ani nový chrám dle ideologie počátku 80. let nesměl mít věž natož jiné prvky a náboženské symboly připomínající kostel, což se autorovi....

Zobrazit celý článek »
 

Vtelno - kostel Povýšení sv. Kříže

Vtelno - kostel Povýšení sv. Kříže

První písemná zmínka o farním kostele Povýšení svatého Kříže se vztahuje k roku 1377, první farář je doložen k roku 1384. Původní kostel stál zřejmě ve farské zahradě, ale roku 1710 vyhořel i s farou. Vtelno bylo v té době majetkem cisterciáckého kláštera v Oseku, jeho opat Jeroným Besnecker povolal Octaviana Broggia, stavitele italského původu působícího na Litoměřicku, aby na místo požárem zničeného kostela postavil za krátkou dobu v letech 1736 až 1738 kostel nový i s farou. Kostel je jednolodní, s pravoúhle zakončeným presbytářem a obdélnou boční sakristií s oratoří v patře. Nad hlavním průčelím je....

Zobrazit celý článek »
 

Bečov - kostel sv. Jiljí

Bečov - kostel sv. Jiljí

Kostel sv. Jiljí je původně gotický, v polovině 18. st. prošel rozsáhlou barokní přestavbou, jejímž autorem byl věhlasný Schwarzenberský architekt A. Altomonte. Jednolodní kostel s půlkruhově ukončeným presbytářem a obdélnými přístavbami sakristie a kaple po jižní a severní straně a hranolovou věží v západním průčelí. Presbytář je sklenut valenou klenbou s výsečemi, v závěru konchou. Loď je plochostropá. Stěny členěny pilastry nesoucími římsu. Sakristie a severní kaple jsou sklenuty křížově, kruchtu nese pilíř. Zařízení je velmi hodnotné, jednotné z první poloviny 18. st. Pravidelné bohoslužby každou....

Zobrazit celý článek »
 

České Zlatníky - kostel sv. Jiří

České Zlatníky - kostel sv. Jiří

Farnost v Českých Zlatníkách je zmiňována již ve 14. století, fara však zanikla v roce 1623 a byla obnovena až v roce 1694. Z tohoto období pochází i kostel zasvěcený svatému Jiří, je původně barokní, v 19. století však získal svou pseudorománskou podobu. V roce 1994 byla dokončena jeho 18ti-letá rekonstrukce. Jedná se o jednolodní obdélný kostel s pravoúhlým presbytářem, na jehož východní stranu navazuje oblá apsida sakristie. Nad západním průčelím je hranolovitá vížka vrcholící cibulovou bání. Hlavní průčelí je dvouosé. Loď i presbytář jsou členěny pilastry a zaklenuty křížovými klenbami na pásy. Kruchta....

Zobrazit celý článek »
 

Malé Březno - kostel sv. Jana Evangelisty

Malé Březno - kostel sv. Jana Evangelisty

Kostel s farou stál v obci Březno (název odvozen od března = březový les) již v roce 1334 a patřil žateckému děkanství. V roce 1597 byla přistavena hranolová věž zdobená erbem rytířského rodu mecenáše Jaroslava Boryna, po té kostel v době třicetileté války vyhořel, ale později byl obnoven v barokním slohu (dokončeno 1644). Až v letech 1723-25 se dočkal zcela nové obdélníkové barokní lodi velkorysých rozměrů a později dalších přestaveb. Kostel je udržovaný, poslední opravy byly dodělány v roce 1998. V interiéru kostela stojí za povšimnutí křtitelnice z doby kolem roku 1600, oltář sv. Floriána z první poloviny 18.....

Zobrazit celý článek »
 

Bedřichův Světec - kostel sv. Jakuba Staršího

Bedřichův Světec - kostel sv. Jakuba Staršího

Drobný kostelík dominující terénní vyvýšenině obce Bedřichův Světec obehnaný hřbitovem se pyšní titulem nejstarší dochované sakrální stavby na Mostecku. Jak doložil archeologický průzkum, emporový kostel byl součástí šlechtického dvorce, po roce 1270 byl kostel přestavěn v raně gotickém slonu, později získal renesanční věž. Je to jednolodní, obdélný kostel s pravoúhlým presbytářem, s pravoúhlou sakristií, která převyšuje loď a s otevřenou předsíní po jižní straně, okna má hrotitá. Loď je plochostropá, presbytář je sklenut dvěma poli křížové klenby na konzoly, předsíň je sklenuta křížovou....

Zobrazit celý článek »
 

Volevčice - kostel sv. Prokopa

Volevčice - kostel sv. Prokopa

Volevčice příslušely k bečovské farnosti, ovšem Volevčice měly původně vlastní farní kostel sv. Havla. Zpráva o zdejší faře pochází již z poloviny 14. století, ovšem v 17. století zanikla a zdejší kostel zůstal jen filiální. Původní kostel sv. Havla ve Volevčicích byl zřejmě gotický. Zachovala se z něj pouze mohutná hranolová věž, která měla pravděpodobně i obrannou funkci. Roku 1840 byla k ní nesymetricky přistavěna nová svatyně (od té doby kostel sv. Prokopa) ve střízlivém novorománském stylu, do něhož byla upravena i fasáda věže. Po roce 1945, kdy bylo vyhnáno německojazyčné obyvatelstvo, kostel ztrácel....

Zobrazit celý článek »
 

Korozluky - kaple sv. Josefa

Korozluky - kaple sv. Josefa

Park u korozluckého zámku včetně obory nechali na konci 19. století zřídit tehdejší majitelé Richterovi. Ti také nechali u příjezdové cesty vystavět kapl sv. Josefa v podobě rotundy. Kaple byla obnovena a v roce 2004 ji znovu vysvětil litoměřický biskup Josef Koukl.

Zobrazit celý článek »
 

Havraň - kostel sv. Vavřince

Havraň - kostel sv. Vavřince

Kostel sv. Vavřince v Havrani Nejstarší zmínkou o existenci havraňského kostela je soudní spor z roku 1337 mezi Ješkem z Havraně a Štěpánem z Hrušovan a Moravěvse o patronátní právo nad farním kostelem v Havrani. Umělecké památky Čech popisují kostel sv. Vavřince jako gotický, připomínaný v roce 1364 jako farní, který byl postaven na místě starší kaple a v 18 století zbarokizován. Je jednolodní s pětiboce zakončeným presbytářem se čtvercovou sakristií na severní straně, předsíní na jižní straně lodi a hranolovitou věží v severozápadním nároží. Fasády hladké, okna hrotitá s kružbami, na jižní straně....

Zobrazit celý článek »
 

Další kaple, kostely a drobné sakrální památky

Další kaple, kostely a drobné sakrální památky

Stránka se připravuje! Kostel sv. Augistina v Lužicích Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě Kaple sv. Antonína Paduánského ve Vysokém Březně pochází z 19. století. V letech 1998-1999 proběhla její oprava. U kaple stojí sousoší s Bolestnou Pannou Marií a Kristem Trpitelem z roku 1744. Kaple Nejsvětější Trojice v Obrnicích na návsi byla restaurována v letech 2007 - 2008. Kaple sv. Ferdinanda Kastilského v Zaječicích - tento svatostánek nechal postavit zdejší sedlák Matyáš Loos jako projev díků za objevení pramene hořké minerální vody, učiněný roku 1770. Kaple sv. Jana Nepomuckého v Líšnici

Zobrazit celý článek »