V co věříme?

Díky zajímavému projektu "Jsem katolík" si můžeme poslechnout vyznání víry známých osobností a to přímo zde. Jeden za všechny: prof. Josef Koutecký, dětský onkolog.

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha,Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

Nicejsko - Cařihradské vyznání víry

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupl do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen

Jinak řečeno...

Víra jako lidský čin znamená spolehnutí se, důvěrné přiblížení. Je to vztah, který je navzájem otevřený, ve kterém je minimum obranných postojů a nedůvěry. Víra úzce souvisí s láskou - snadno věřím tomu, kdo miluje mne a koho miluji já. Křesťané věří v transcendentního, tedy vše přesahujícího Boha, věří, že Ježíš Kristus je spasitel (tedy ten, kdo nás zachraňuje z moci hříchu a zla), že tento Ježíš je synem Božím, který těm, kdo v něho uvěřili, dává svého svatého Ducha a účast na svém životě. Křesťan tedy zná Boha Otce, jeho syna Ježíše a Ducha svatého a tyto tři vyznává jako jednoho Boha ve třech osobách - Trojici.

Obsahem křesťanské víry je to, co Bůh skrze lidi (Mojžíš, proroci) v izraelském národě a vrcholně pak skrze svého syna, Ježíše, sdělil lidem a co jim nabídl k jejich záchraně. Křesťanská víra tedy

  • má dialogický charakter (Bůh mluví, člověk naslouchá a v postoji víry odpovídá, člověk ale také mluví, ptá se a Bůh skrze Písmo, skrze církev nebo v osobní modlitbě odpovídá),
  • je cestou k přijetí spásy, tedy Božího činu ve prospěch člověka,
  • je vyznáním naší odkázanosti na Boha - křesťanská víra vlastně vyznává, že je omylem domnívat se, že si člověk stačí sám
  • popírá, že by plné osvobození z moci zla mohl člověk uskutečnit vlastními silami (tedy popírá sebevykoupení),
  • spočívá v osobním rozhodnutí přijmout Ježíše Krista jako spasitele (jako toho, kdo nás má moc zachránit a přivést k naplněnému životu) a vydat se v jeho šlépějích až ke vzkříšení (více na www.vira.cz)

Věříme v to, že krásné, rozmanité a dokonale se doplňující stvoření je dílem Někoho, kdo měl na mysli právě tuto krásu, dokonalost a užitek z ní. Někoho, kdo s láskou a dobrotou osobně tvořil vše, co existuje k vztahu s Ním samým. Věříme, že ten Někdo je živá Osoba, tak jako stvořil nás živé osoby. Věříme, že je možné s Ním komunikovat, protože právě k tomu nás stvořil - abychom měli s Ním vztah. A i když si člověk navzdory tomu všemu vybral zlo, nenechal nás napospas důsledku toho rozhodnutí a přišel v těle jako člověk, aby sám na sebe nechal dopadnout všechnu tíhu zla. Každý, kdo jej takto přijme, pak obdrží nový život, protože on nechce, aby kdokoliv zahynul. On nás vždy přijme, přijdeme-li s opravdovým srdcem, nehledě na naši nedokonalost. A každému, kdo to udělá, dá dar v podobě své přítomnosti v něm, která člověka vede k lepším věcem, dobru, kráse, pokoji a lásce. Věříme, že každý, kdo ve svém srdci uvěří, že Ježíš Kristus za něj zemřel na kříži, aby on sám nebyl souzen, bude zachráněn. Bůh mu odpustí a může začít žít nový život v osobním vztahu s Bohem.

Ty kdo jsi zatím Boží přítomnost nerozpoznal, ztiš se a uvědom si, kolik zázraků máš kolem sebe a že i Ty nejsi na světě náhodou, buď vděčný za svůj život a vše krásné, co do něj dostáváš. Můžeš se dnešní složitou dobou nechat provést Bohem, který je láska, přebývá uvnitř Tebe...on se Ti celý nabízí, ve svobodě Ho můžeš přijmout právě teď.