Pamětní spis ke znovuotevření děkanského kostela v Mostě

Vrácení děkanského kostela v Mostě jeho původnímu poslání a obnovení bohoslužeb v něm po téměř jednom čtvrt století nás jistě opravňuje k upřímné radosti. Z věže nás opět vítá hlahol zvonů a uvnitř chrámu rozzářený oltář připravený pro obět nejvznešenější a nebeskému Otci nejmilejší. Zase se rozezvučí varhany a ozve se zpěv ke cti, chvále a slávě Boží!

Tato radostná událost nás ale také přivádí k zamyšlení i nad dávno uplynulou minulostí sahající až k samotným počátkům královského města Mostu, kdy tento děkanský kostel ani nestál. Přesto nám svojí dnešní přítomností vybízí k tomu, abychom alespoň v duchu nechali před námi proběhnout události, často i pohnuté děje, ze života křesťanského společenství věřících, jak je zde v Mostě prožívalo ve svých dávno i nedávno minulých generacích. V mlhavých počátcích tohoto místa stála zde pod mosteckým hradem tržní osada, která měla již farní kostel zasvěcený svatému Vavřinci. Osadu vlastnil Kojata, syn Hrabišův, který ji v roce 1227 odkázal řádu rytířů s červeným křížem v Praze na Zderaze.

Krátce po smrti Kojaty stáhl král Václav I. Most pod vlastní správu a započal budovat královské město. V samotných počátcích nového města jsou zde patrny vlivy královy sestry svaté Anežky. Řád křižovníků s červenou hvězdou, který v roce 1237 Anežka založila a který je jediným řádem české provenience, zřídil před rokem 1253 mimo hradby města Mostu svoji komendu, klášter a kostel zasvěcený svatému Václavu. Tento řád pečoval nejen o chudé, sociálně potřebné a nemocné, ale také o poutníky a lidi na cestách, kteří v křižovnické komendě nalézali jisté a bezpečné útočiště, místo osvěžení, odpočinku a ochranu.
Jako protiklad vzmáhajícímu měšťanstvu, které tvořili bohatí řemeslníci a kupci, přibyl do Mostu kolem roku 1240 žebravý řád františkánů – minoritů, aby příkladem chudoby poukazoval na vyšší hodnoty plynoucí z Kristova učení. Tento řád uvedla krátce před tím do Čech právě svatá Anežka Přemyslovna a tak lze jen s určitou dávkou skepse nevidět starostlivost této velké osobnosti českých dějin o duchovní a sociální potřeby obyvatel nově vznikajícího královského města Mostu a její hmotnou pomoc získanou od svého bratra oběma řádům, bez které je zřízení obou klášterů v Mostě nemyslitelné.
Minorité se usadili při farním kostele svatého Vavřince.
Vzhledem k významu mosteckého hradu, který nechal král Václav I. přestavět a vzhledem k přeložení správy provincie z Bíliny do Mostu rostl i význam nyní budovaného královského města. Panovníkem štědře udělovaná privilegia příznivě ovlivnila příchod nových obyvatel a uspíšila rychlý rozvoj královského města Mostu. Vyvstala nutnost nového farního kostela, který by vyhovoval zvýšeným potřebám nového města. K jeho stavbě došlo před rokem 1258, úplně dostavěn byl však teprve v roce 1296, kdy nad ním potvrdil patronátní právo papež Bonifác VIII. zderazkému klášteru křižovníků. Nový farní kostel byl zasvěcen Matce Boží, Panně Marii. Z této stavby se dochovala krypta pod dnešním přestěhovaným děkanským kostelem.
Další sakrální stavbu dokládá písemnost z roku 1273. Byla to kaple sv. Michala, která stála nedaleko od farního kostela a sloužila mosteckým lukostřelcům. V 15. století sloužila Utraquistům a snad proto byla nazývána „bőhmische Kirche“. V pozdějších letech se z ní stala kostnice a nakonec byla v 19. století ztržena.

Koncem 13. století přišly do Mostu sestry magdalenitky, kterým věnoval král Václav II. klášter a kostel na Zahražanech. Stavbou špitálu sv. Ducha v první polovině 14. století bylo vytvořeno sociální zařízení pro chudé a nemocné. V roce 1351 potvrdila městská rada, že kostel zasvěcený sv. Duchu je filiálním kostelem mosteckého městského kostela. Nyní se nachází tento špitál s kaplí sv. Ducha v blízkosti transferovaného děkanského kostela. Za husitských válek nezůstal ani Most uchráněn před vážnými starostmi a velkým utrpením. Dne 24. července 1421 přitáhli Husité od Bíliny k Mostu. Část husitského vojska obléhala město Most, zatímco druhá část se utábořila v blízkosti kláštera sester Magdalenitek na Zahražanech a zahájila útok na mostecký hrad. Několik sester se z kláštera mohlo ještě zachránit útěkem, sestry, které zůstaly, byly Husity surově povražděny, jejich klášter a kostel zdevastován a zapálen. Třináct dnů bránila hradební posádka svou tvrz a měšťané svoje obléhané město. Na svátek Panny Marie Sněžné, dne 6. srpna, se rozhlaholily k největšímu překvapení Husitů všechny mostecké zvony. Mostečtí se připravovali modlitbami, účastí na bohoslužbách a přijetím svatých svátostí na rozhodující bitvu. Jako zázrakem se v té největší nouzi přibližovalo od Krušných hor saské vojsko, aby pomohlo obléhanému Mostu a mosteckému hradu. Spolu se Sasy a hradní posádkou způsobili mostečtí měšťané Husitům krvavou porážku. V tomto obdivuhodném vítězství nad svými nepřáteli spatřovali Mostečtí velkou pomoc Boží, které se jim dostalo na přímluvu patronky města Mostu Panny Marie, ke které se ve své největší tísni ve svých prosbách utíkali. Toto vítězství vstoupilo jako stálá vzpomínka do dějin města Mostu a bylo každoročně oslavováno slavnostními bohoslužbami a průvodem s Nejsvětější Svátostí přes první náměstí. Mučednická smrt řeholnic ze Zahražan, proslavená statečnost obhájců a s pomocí Boží dosažení vítězství určovaly rámec oslav svátku Panny Marie Sněžné také v následujících staletích až do druhé světové války.

V roce 1452 pobýval v Mostě od dubna do října svatý Jan Kapistrán, reformátor a zakladatel řádu františkánů – bosáků, kteří se zde také usadili. Jejich klášter v Mostě potvrzuje Vitzthumská nadace pro „bratry bosáky“ a dar Burkkarda ze Sulevic, který věnoval v roce 1509 pro jejich klášter nový oltář. Tento řád opustil Most patrně po požáru z roku 1515. V 15. století postupně ztrácel řád křižovníků s červeným křížem v Mostě na významu i vlivu. Již od roku 1450 obsazovali mosteckou farnost zderžští křižovníci světskými kněžími, protože neměli dostatek řeholních kněží. Se souhlasem krále Ladislava odstoupili Zderazští v roce 1456 pozemky z církevního majetku Janu Hochhauserovi, čímž připravili mostecký farní kostel o jistý zdroj příjmů. Mostečtí na to reagovali odpovídajícím způsobem. Zřizovali i nadále nadace k různým oltářům ve farním kostele., ale pod podmínkou, že nadační jmění budou spravovat sami a po jejich smrti ho bude spravovat městská rada, včetně práva presentovat kaplany, altaristy a rektory. Tak kupříkladu nadace Jakuba Slegila k oltáři sv. tří králů anebo švábské nadace k oltáři sv. Kateřiny. Tímto způsobem rostl počet altaristů, kteří nebydleli na faře, ale společně v kněžském domově. Poznenáhla přecházelo presenční právo na měšťany, až nakonec král Vladislav II. udělil Mosteckým právo, že si sami mohou volit faráře. V této záležitosti se také obrátil ke Svatému stolci. Papež Alexandr VI. propůjčil svojí bulou z 20. dubna 1501 městu Mostu patronátní právo nad mosteckým farním kostelem.
Most měl snad stále značnou českou menšinu. Pojmenování jako Bőhmischer Ring, Bőhmische Gasse anebo bőhmische Kirche to také dosvědčují. Až do roku 1400 působil v Mostě jako český kazatel Niklas Gerstner z Tachova., v roce 1518 zřídili mostečtí sládci v ještě nedostavěném novém farním kostele vlastní kapli a nadaci na kaplana, který měl být kazatelem pro české obyvatelstvo v Mostě.
Až do roku 1459 bylo město Most zastaveno míšeňskému markraběti a tím do jisté míry uchráněno před husitskými vlivy. Teprve tehdy, kdy se dostal Most zpět pod královskou korunu, začaly se zde projevovat utrakvistické vlivy, a to dokonce v řadách katolického kléru. V roce 1485 prosadili utrakvisté i spoluužívání mosteckého farního kostela. Zahražanské sestry magdalenitky se poučily za zkušeností husitských válek, ale také pro nejisté a tehdy neklidné doby se rozhodly přeložit svůj klášter do jistého a bezpečného města Mostu. Své nové sídlo postavily na třetím náměstí, kde také zřídily školu pro dívky a s podporou Vřesovců, vystavěly i nový klášterní kostel zasvěcený nejdříve sedmi radostem Panny Marie, později Narození Páně.
Hrozná Katastrofa postihla královské město Most 12. března 1515, kdy zhoubný požár zpopelnil téměř celé město. Tři sta lidí, mužů, žen a dětí se udusilo v kouři anebo se stalo obětmi plamenů. Také všechny význačnější stavby, jako radnice, městské brány, kláštery a kostely se staly kořistí ohně. Farní kostel byl natolik poškozen, že bylo rozhodnuto na jeho místo postavit kostel nový. Nejméně poškozený byl kostel Magdalenitek, proto byl hned po požáru restaurován a během krátké doby mohl sloužit pro farní bohoslužby. Hřbitov u farního kostela byl zrušen a přeložen na předměstí ke kostelu sv. Anny. I tento dřevěný kostelík vyhořel a byl úplně zničen. Panovníkem štědře udělené výsady a nemalé dary jiných královských měst pomohly Mosteckým brzy znovu postavit svoje požárem zničené město. Král Vladislav II. povolil městu Mostu použít i výnosů z nadací a církevních statků ke znovupostavení města.

Město Most, které bylo od roku 1501 patronem farního kostela, mělo nemalé starosti také se znovupostavením nového farního kostela, nedisponovalo však potřebnými prostředky, protože stavba nové radnice, nových městských bran a dalších veřejných budov a zařízení vyčerpala všechny finanční prostředky, které město mělo. Král Ludvík udělil roce 1516 povolení k uspořádání sbírky ve všech zemích koruny české na stavbu nového mosteckého kostela. Na žádost města Mostu propůjčil papež Lev X. odpustky všem, kdo přispěli na stavbu farního kostela v Mostě ve výši rovnající se týdennímu vydání na živobytí. Takto projevená papežská přízeň podstatně ovlivnila úspěšný výsledek celé sbírky. Celá akce probíhala tři roky ve všech korunních zemích Čech a míšeňské diecézi, která se ze solidarity ke sbírkám připojila. Celkový výnos ze sbírek činil 12. 673 kop, 20 grošů a 4 denáry, jednu třetinu z toho odvedlo ve splátkách město Most Svatému stolci. Úspěch celé akce byl jasným dokladem pro uvědomělou příslušnost dárců k jednomu pravému křesťanskému společenství, kterému nebyly kladeny ani politické ani národnostní překážky.
Touto pomocnou mezinárodní akcí bylo umožněno, že již v roce 1517 bylo započato s novostavbou nového Božího stánku v Mostě. Díky tak velkorysé obětavosti tolika štědrých dárců mohl vzniknout této velkolepý pomník pozdní gotiky. V roce 1532 byla hrubá stavba skončena, ale na kostele se pracovalo dále i v následujících desetiletích. Na postavení děkanského kostela v Mostě se podílelo mnoho kamenických mistrů a stavitelů, z nichž nutno zvlášť připomenout zejména Jakuba Heilmanna, Jiřího z Maulbronnu a Jakuba Grosse.

Nový farní kostel byl v roce 1578 vážně poškozen požárem, při němž byly roztaveny i tři zvony. Také farní budova, minoritský klášter a kněžský dům se staly obětí požáru. Další neštěstí potkalo nový kostel, když v roce 1583 do něho udeřil blesk, který způsobil na vnitřním zařízení značné škody, ty však byly brzy odstraněny. V roce 1592 byl děkanský kostel v Mostě spolu s hlavním oltářem, oltářem sv. Václava, oltářem sv. Vojtěcha a dvěma nově pořízenými zvony posvěcen pražským arcibiskupem Zbyňkem Berkou z Dubé. Teprve v letech 1601 – 1602 byla zvýšena kostelní věž a dostavěna.
Po velkých požárech města v 16. století nastal s následnou velkou stavební činností velký příliv řemeslníků ze sousedního Saska do Mostu. Spolu s nimi však pronikly do Mostu také první vlivy reformace. Toto nové učení se zprvu šířilo pod pláštíkem zákonem uznaného utrakvismu, ale za podpory některých mosteckých patriciů, zvláště pak vlivného držitele mosteckého zámku Jana z Veitmile. Velmi rychle získal protestantismus mnoho měšťanů, takže po vydán tolerančního patentu bylo téměř celé město protestantské, což dosvědčuje nejjasněji katolická matrika pokřtěných. Ještě v roce 1608 bylo v Mostě 119 osob katolicky pokřtěno, ale již v roce 1609 a následující léta jen málo přes deset. Přestože byla většina mosteckých měšťanů protestantská nepovolil královský rychtář a katolická městská rada protestantům spoluužívání děkanského kostela. Z toho důvodu si postavila evangelická církevní obec v Mostě vlastní školu a kostel, který byl v roce 1612 slavnostně vysvěcen. Bartholdus Pontanus z Braitenberka, probošt u svatého Víta v Praze se ujal v roce 1610 vyhořelého kostelíka sv. Anny v Mostě a nechal na vlastní náklady na místě vyhořelého, postavit nový kostel z kamenného zdiva. Při kostele sv. Anny fungoval týdenní mši svatou a patronát nad kostelem předal bratrstvu NejsvětějšíhoTěla Kristova v Mostě. Toto bratrstvo bylo náboženské společenství laiků, jehož existence v Mostě sahá až k počátkům královského města. Bratrstvo pečovalo také o větší lesk bohoslužeb, zejména theoforických průvodů na svátek Božího Těla, svátek Panny Marie Sněžné a pondělí svatodušní, kdy se přenášením Nejsvětější Svátosti z děkanského kostela do kostela minoritů připomínalo původní zasvěcení farního kostela. Minorité, kteří po posledním velkém požáru město Most opustili, se sem opět vrátili a postavili znovu svůj v roce 1578 shořelý klášter. Výukou a především příkladem následování Krista v chudobě měli kapucíni znovuožít katolicismus v Mostě. Usadili se v roce 1616 na Jezerním předměstí, kde postavili také svůj klášter, ke kterému přistavěli i kostel, ale to teprve až v roce 1627.

Povstání stavů v Praze povzbudilo také jejich souvěrce v Mostě. V lednu roku 1619 vyhnali z radnice katolické radní a ovládli správu města, čímž spravovali nejen městský majetek, ale také i veškeré církevní nadace. Katolická městská rada hledala ochranu u direktorů v Praze, kteří vyslali do Mostu svoje komisaře. Ti rozhodli 1. února 1919, aby protiprávně sesazená městská rada se vrátila na radnici a aby děkanský kostel, který mostečtí protestanti uzavřeli, byl znovu otevřen pro katolické bohoslužby.
Bitvou na Bílé Hoře byl zpečetěn také osud mosteckých protestantů. Dne 16. listopadu 1622 se objevili v Mostě císařští komisaři a vykázali posledního protestantského pastora v Čechách. Evangelický kostel byl uzavřen a asi 30 protestantských rodin opustilo Most. V době třicetileté války utrpěl také mostecký farní kostel. Sice nebyl vypálen jako město Most, stal se však obětí cizího vojska. Švédové demolovali v roce 1645 varhany, rozbili celé vnitřní zařízení a to včetně všech oltářů. Vnikli dokonce do hrobek, aby se zmocnili šperků a drahocenností mrtvých. Když se v roce 1646 znovu objevili Švédové před Mostem, utekli měšťané jako vždy v takovém nebezpečí na mostecký hrad. Spolu se svými cennostmi vzali sebou také poklad děkanského kostela a kostelní poklad minoritů. Přes statečný odpor, který kladla posádka hradu se nemohla ubránit přesile dvou švédských armád. Když se Švédové zmocnili mostecké tvrze, žádali výkupné ve výši 12. 000 rýnských tolarů (Rth.) Mostečtí nabídli ve své nouzi nejdříve kostelní poklady. Tím však vyrovnali pouze 2. 191 Rth. Švédové ocenili totiž marku stříbra jen na 4 – 6 Rth, tedy pod cenu.
Po náboženských nepokojích a po hrůzách třicetileté války zavládl konečně dlouho vytoužený mír. Náboženský život se mohl nyní neomezeně a plně rozvinout. Všechny vrstvy obyvatelstva a všechny oblasti života byly prodchnuty jednotným katolickým duchem a to se také projevilo na poli kultury, ve školství, ale také zejména v péči o chudé a nemocné.

Morová rána se dotkla v roce 1680 Mostu a vyžádala si 1100 lidských životů. Dalšího roku nechali Mostečtí postavit na prvním náměstí morový sloup. Ten je završen sochou sv. Anny se čtyřmi anděly a na podstavcích jsou umístěny sochy sv. Šebestiána, Rocha, Anežky a Růženy. Morový sloup zhotovil kameník Petr z Toscany. Na třetím náměstí byl v roce 1710 umístěn nový sloup se sochou Panny Marie a druhé náměstí obdrželo v roce 1719 sousoší českých zemských patronů sv. Jana Nepomuckého, Václava a Vojtěcha. Toto sousoší pochází z kamenické hutě Josefa Adama Dietzeho z Jezeří. Další socha sv. Jana Nepomuckého byla postavena při cestě ke špitálu sv. Ducha a sousoší Jana Nepomuckého se sv. Karlem Boromejským a sv. Alžbětou na Jezerním předměstí. Všechny tyto sochy byly zachráněny. Skupina zemských patronů z druhého náměstí se nachází nyní v areálu přestěhovaného děkanského kostela, kde nalezl také svoje nové umístění morový sloup sv. Anny z prvního náměstí. Socha sv. Jana Nepomuckého od špitálu sv. Ducha zdobí dnes vchod ke kostelu v Bečově, sousoší z Jezerního předměstí a Mariánský sloup ze třetího náměstí stojí nyní u kostela ve Vtelně. V děkanském kostele se nacházel již v roce 1697 obraz sv. Jana Nepomuckého, který na zadní straně nesl jména dárců k novému oltáři, který měl být postaven a zasvěcen tomuto světci. Došlo k tomu teprve v roce 1710. U tohoto oltáře nalezla místo svého posledního odpočinku dcera královského rychtáře města Mostu Terezie, Veronika Krebsová z Meinova, která byla ve svém mládí na přímluvu sv. Jana z Nepomuku náhle uzdravena z ochrnutí levé ruky. Toto náhlé uzdravení bylo při procesu svatořečení sv. Jana z Nepomuku v roce 1729 uznáno jako zázrak, který se uděl na přímluvu tohoto světce.
V roce 1721 se zúčastnilo poutě do Prahy ke hrobu sv. Jana z Nepomuku také 232 osob z královského města Mostu a 5. června 1725 věnovalo město 515 zl k jeho kanonizaci.

Po morové ráně z roku 1680, kdy přišlo také mnoho dětí z Mostu o život, učinila městská rada a celá mostecká městská obec slib, že uspořádá každoročně dne 26. července pouť ke kostelu sv. Anny, které se spolu s poddanými z vesnic zúčastní. Sestry Magdalenitky udržovaly také kapli na Zahražanech, kde se uchovávala vzácná gotická socha Panny Marie. Po léta byla tato socha uctívána jako zázračná. V roce 1698 bylo původní patrocinium slavené na svátek Zvěstování Panny Marie přeložené na svátek Navštívení Panny Marie. V roce 1705 byla kaple prodloužením zvětšena. Ze soudobé modlitební knížky „Marianischer Gnadenschatz“ z roku 1771 se dovídáme, že zde stálo ještě dalších pět kaplí spojených klenutým ochozem. Kaple byly zasvěceny sv. Barboře, sv. Rochovi, sv. Prokopu („všeobecný zemský patron“), setkání Pána Ježíše se svou matkou na cestě na Kalvárii, a ještě jedno zastavení křížové cesty. Na cestě z Mostu do Zahražan nechal postavit v roce 1761 14 zastavení křížové cesty ze zdiva na své náklady hrabě Johann Gottfried von Schmiedl. Některá zastavení dosud stojí a byla před nedávnem opravena. Kromě jiných velkých darů věnoval hrabě Schmiedl také 3. 000 zl ke stavbě nového poutního kostela na Zahražanech.
Na hřbitově před Pražskou bránou (Pražské předměstí) byl postaven nový hřbitovní kostel sv. Vavřince a 9. srpna 1731 byl posvěcen. Při velkém požáru Mostu byl v roce 1733 vážně poškozen také klášter a kostel minoritů. Za pomoci mnoha dobrodinců a příznivců řádu byly obě budovy brzy renovovány. U děkanského kostela byla v roce 1765 postavena nová velká zvonice a při cestě do Moste ke kapucínskému klášteru vznikla v roce 1741 kaple Ecce homo.

Celý společenský život v tehdejším Mostě byl silně poznamenán hluboce prožívanou křesťanskou vírou. Zvláště v době adventní a v čas vánoční, ale také v ostatní církevní svátky se ozývali trubači z věže děkanského kostela s vánočními koledami a nebo starými chorály. Tento starobylý zvyk zůstal a přetrval až do konce druhé světové války. Školství zaujímalo v dějinách města Mostu vždy významnou úlohu v životě měšťanů. Již v roce 1315 obdržel mostecký farář právo jmenovat rektora školy. V 16. století absolvovala mosteckou školu celá řada významných osobností, jako básnířka Eliška Jana Vestonie a nebo dlouholetý arcibiskupský generální vikář a císařem korunovaný básník Pontanus z Braitenberka. Jak již zmíněno, také sestry magdalenitky vydržovaly při svém klášteru na třetím náměstí v Mostě školu pro dívky.
Nadací 15. 000 zl vytvořil mostecký radní Anton Elias hospodářské základy pro piaristický klášter a kolej. Dne 9. listopadu 1768 byla piaristům slavnostně předána zakládací listina. S pomocí města a měšťanů, kteří vystavili další čtyři nadační listiny, bylo piaristické kolegium postaveno v Řeznické ulici na místě starého spáleniště. Zpočátku vyučovali piaristé náboženství, psaní, čtení, počtům, dvojitému účetnictví, němčině, češtině a latině. Od roku 1781 mělo kolegium již šest tříd a bylo uznáno za gymnázium.
Když byly za císaře Josefa II. V zemi zrušeny mnohé kláštery a bratrstva, utrpěl také katolicismus v Mostě velké ztráty. Zásahy císaře do církevních struktur postihly také klášter magdalenitek a bratrstvo Nejsvětějšího Těla Kristova. Klášter sester byl zrušen a jeho majetek propadl náboženskému fondu, který zřídila ještě císařovna Marie Terezie. Statky sester na Zahražanech, Židovicích a Vysokém Březně koupilo město Most. Téměř dostavěný poutní kostel na Zahražanech byl nyní využit jako obilní sýpka. Dne 14. července 1783 věnoval císař klášter sester i s kostelem mosteckým piaristům, jejich dosavadní klášter byl ale převeden na náboženský fond. Socha Panny Marie byla v roce 1785 přenesena do děkanského kostela a umístěna na hlavním oltáři, kde zůstala až do roku 1969. Také kostel sv. Anny, který spravovalo zrušené bratrstvo, byl zrušen a 27. prosince uzavřen. Dosud zde uctívaná socha sv. Anny byla rovněž přemístěna do děkanského kostela. Křižovníci s červenou hvězdou zachránili svoji Komendu v Mostě tím, že zřídili farnost pro Střimice, Ves sv. Václava a Taschenberg. Jejich někdejší samostatná fara zanikla patrně v období husitských válek.

Císařským dekretem ze dne 17. února 1784 byla litoměřická diecéze, zřízená v roce 1655, zvětšena o žatecký a mladoboleslavský kraj, čímž také Most se stal její součástí.
Při velkém požáru města Mostu v roce 1820 se podařilo zachránit děkanský kostel, zatímco farní budova shořela. Také kostel minoritů vyhořel, byl však na přání císaře a s jeho pomocí brzy opraven a 12. února 1822 vysvěcen. V posledních tře desetiletích minulého století změnilo město Most prudce svůj dosavadní středověký vzhled. Napojením mostecké hnědouhelné pánve na železniční síť stoupala velmi rychle těžba uhlí. Most se stal brzy střediskem hnědouhelné těžby a největší těžařské společnosti zde zvolily svoje sídla.
Silný příliv nového obyvatelstva si vyžádal nutně jak přestavbu, tak rozšíření města, kterému byly obětovány městské hradby i brány. Také hřbitov na Pražském předměstí musel ustoupit nové zástavbě a kostel sv. Vavřince byl zdemolován. Příchodem nového obyvatelstva se také vytratil až dosud jednotný katolický charakter města Mostu. Nové duchovní proudy osvícenectví, liberalismu, nacionálního hnutí a třídní boj určovaly veřejné dění před a po zlomu století, zatím co religiozita byla stále více zatlačována do privátní sféry života společnosti. Socialistické a anarchistické vlivy zapustily hluboké kořeny v mnoha dělnických rodinách, oproti tomu hnutí „Pryč od Říma“ a starokatolíci nacházely jen slabý ohlas u měšťanstva.
Nově přibylí obyvatelé pocházeli z různých míst. Bylo mezi nimi také mnoho Sasů, kteří byli evangelíci. Již v roce 1877 byla v Mostě založena evangelická filiální obec, která od města Mostu zakoupila bývalý kostel sv. Anny, který 29. září 1878 otevřela pro evangelické bohoslužby.

Dějiny Židů v Mostě sahají až do dávné minulosti města. Dne 20. června 1464 zakázal král Jiří z Poděbrad Židům pobyt ve městě, zato platil Most ročně šest kop českých grošů. Tento zákaz trval až do minulého století. V roce 1868 byl založen židovský spolek pro postavení synagogy a krátce potom vznikla v Mostě izraelská kultová obec. Nově postavená synagoga byla 22. září 1873 slavnostně otevřena.
Řád piaristů nemohl pro nedostatek kněží nadále působit na mosteckém gymnáziu a v roce 1873 opustil Most. Jejich kostel i klášter zakoupilo město Most. Kostel sloužil i nadále bohoslužbám pro studenty a po druhé světové válce byl užíván ruskou pravoslavnou církví. V rámci likvidace starého Mostu byl demolován.
V roce 1899 postavily sestry Karmelitky v Mostě na Zahražanech Dům sv. Josefa, ve kterém zřídily sirotčinec. Do nově postaveného okresního sirotčince byly v roce 1910 přijaty křížové sestry, které působily již od roku 1900 v okresní mostecké nemocnici. O náboženské situaci v Mostě získáme jasný obraz ze statistiky k roku 1900. Podle těchto údajů žilo v Mostě 20. 300 katolíků, 411 protestantů a 786 Židů. Sice byly všechny církevní svátky slaveny jako v minulosti, ale spíše navenek, při čemž vnitřní obsah stále více mizel. Obyvatelstvo stálo pod silným vlivem místních sdělovacích prostředků, které však nebyly církvi zrovna nakloněny. Mostecké deníky byly v rukou buď církvi nepřátelsky zaujatých německých nacionálů a nebo mírnějších německých liberálů. V českém táboře převládly anarcho - socialistické a protiklerikální tiskoviny, které formovaly svoje čtenáře. Vlastní katolický tisk v tomto závažném období zcela chyběl.
Po desetiletí živená nenávist proti jakémukoliv náboženství prolomila po první světové válce veškeré zábrany, když rozpoutala v letech 1919 –1920 velké odpadlické hnutí. Tisíce, převážně českých katolíků opustilo katolickou církev. Jen část přistoupila k nově vzniklé církvi československé, většina zůstala bez vyznání. Přestože počet obyvatel v Mostě stále narůstal, zůstal u katolíků téměř konstantní a pohyboval se mezi 20. 350 až 20. 500 v obou farnostech. V období předmnichovské republiky působilo v Mostě celkem 11 kněží včetně řeholních. Mostečtí katolíci byli organizováni v řadě různých katolických spolků a měli také vlastní lidovou katolickou knihovnu, která napomáhala šíření náboženské osvěty a k prohloubení vzdělání.
Po první světové válce byl svátek Panny Marie Sněžné slaven pouze uvnitř děkanského kostela, od roku 1928 opět jako celá staletí předchozí, veřejně mimo chrám. Za druhé světové války vystoupilo několik německých rodin z katolické církve pod nátlakem nacionálně – socialistické proticírkevní propagandy. Také oslavy Panny Marie Sněžné byly konány od roku 1940 jen uvnitř děkanského kostela a vnější oslava obdržela jinou náplň a byla propagačně zneužívána nacisty. Přes časté nálety a bombardování v posledním roce druhé světové války nebyl žádný z mosteckých kostelů poškozen. Děkanský kostel však utrpěl velkou válečnou škodu, když pozbyl svoje zvony z velké zvonice, které byly odevzdány pro válečné účely.
Vyhnáním domácího německého obyvatelstva po druhé světové válce a příchodem nového obyvatelstva do Mostu poklesl výrazně počet katolíků v obou farnostech. V době brzy následující byl jakýkoliv náboženský život všemi administrativními prostředky z úředních míst a zejména zastrašováním, nátlakem a ohrožováním existence v zaměstnání tehdejší totalitou nanejvýš ochromen a omezen.

V období tzv. Pražského jara, kdy tlak proti katolické církvi poněkud zeslábnul, byl vypracován plán nového sídlištního města Mostu. Staré město mělo uvolnit prostor pro povrchový hnědouhelný důl.
Podle tohoto nového plánu zástavby měla obdržet katolická církev jako náhradu za kostel sv. Václava, Komandu, kostel Kapucínů a klášter, kostel a klášter minoritů a děkanskou budovu, nový kostel a novou farní budovu v centru nového města. Tenkrát již bylo rozhodnuto děkanský kostel jako památku zachránit.
Po roce 1969 v období tzv. normalizace zesílil opět tlak protináboženské propagandy a nejrůznějších administrativních opatření, která měla co nejdříve omezit vliv katolické církve na společnost. Vítanou příležitostí se stala pro normalizátory likvidace starého Mostu, kde během krátké doby byl zrušeny a uzavřeny všechny tři klášterní kostely, také děkanský kostel nesloužil již od roku 1969 bohoslužbám, protože byl připravován pro transfer. Po uzavření posledního kostela sv. Václava se musely konat všechny bohoslužby v jedné větší místnosti děkanské budovy. Bylo to velice nedůstojné prostředí, nevyhovující velikostí prostoru a ponižující pro věřící. Projevilo se to dalším poklesem návštěvností bohoslužeb. Také okolnost, že děkanství se nachází na samém konci města odříznuté od hromadné dopravy odpovídala ideologickým záměrům tehdejší politické správy. Dne 16. března 1970 došlo k ujednání mezi biskupskou konzistoří v Litoměřicích a Ministerstvem kultury zastoupeným podnikem Transfera, podle kterého měl být děkanský kostel přechodně po dobu jeho přemístění předán a po jeho transferu opět vrácen katolické církvi. Vrácení bylo plánováno na léta 1977 až 1978. Vláda ČSR po projednání zprávy MK-ČSR potvrdila svým usnesením č. 103 ze dne 12. května 1971 přesun objektu děkanského kostela v Mostě. Ministerstvo kultury ČSR neprojednalo a předběžně nekonzultovalo uzavřenou smlouvu s biskupskou konzistoří v Litoměřicích s ONV v Mostě. Rada ONV projednala celý záměr přesunu 21. ledna 1972, kdy přesun sice schválila, ale „…s výhradou, že přestěhovaný kostel s ohledem na náklady věnované státem k přesunu i s ohledem na celkovou politickou situaci a event. Možnost výrazného zvýšení religiozity v okrese po znovuotevření kostela, nebude nadále sloužit církevním účelům, ale bude využíván pouze ke kulturním činnostem.“

Zástupci ONV v Mostě vedli jednání v roce 1976 na MK-ČSR, při kterém patrně došlo ke shodě o dalším postupu v otázce děkanského kostela. Ke zmíněné dohodě s katolickou církví byl vypracován dodatek, kterým se děkanský kostel v Mostě převádí bezplatně do vlastnictví čsl. Státu. Tento dodatek ověřil 21. listopadu 1980 schvalovací doložkou sekretariát pro věci církví a náboženských společností.
Projekci a provedení transferu děkanského kostela převzal podnik Transfera – Praha, organizace MK – ČSR. Technické zařízení pro přesun vyrobily Škodovy závody Plzeň. Přesun kostelní budovy vážící 9. 600 tun započal 30. září 1975 v 11.50 hod. a skončil 27. října 1975 v 8.52 hod. Byla to obdivuhodná událost, která vzbudila všeobecnou pozornost světové veřejnosti a byla sledována všemi sdělovacími prostředky.
Pod tlakem tvrdé kritiky západního tisku a televize se rozhodly příslušné politické orgány odškodnit katolickou církev za děkanský kostel stavbou kaple sv. Václava na zahradě děkanství. K plánům z let 1968 – 1969 o výstavbě nového kostela v centru města se již nikdo nehlásil. Nová kaple sv. Václava byla plánována nejdříve pro 400 návštěvníků, v roce 1978 se rozhodl ONV pro stavbu menší, nakonec byla ještě více zmenšena. Konečně po jedenácti letech byla kaple v roce 1989 dostavěna a v prosinci vysvěcena litoměřickým biskupem Josefem Kouklem. Kaple pojme 200 – 230 návštěvníků a má asi 100 míst k sezení. Nyní slouží pro celé město Most s jeho 75. 000 obyvateli z nichž je 18 % katolíků. Katolická církev bude nyní mít možnost v děkanském kostele konat bohoslužby, ale jen v omezeném rozsahu. Kostel bude i nadále sloužit především výstavním a koncertním účelům a zůstane i nadále ve vlastnictví státu, protože katolická církev nemá dostatečné prostředky k tak nákladné údržbě. Pro praktickou městskou duchovní správu bude tudíž jen malým přínosem již pro svoji vzdálenost od vlastního města, ale také je mimo linky městské hromadné dopravy. Nevhodné místo kaple sv. Václava, její prostorová nedostatečnost, ale také její odlehlost od dopravních spojů, to vše konzervuje někdejší záměry bývalé totality, která se snažila omezovat vliv katolické církve na minimum. Má-li dnes církev plnit nesnadnou úlohu v této společnosti a přispět k jejímu ozdravení, nemůže zůstat odkázána svojí činností a bohoslužbami na okraj města. Z tohoto pohledu se jeví dnes realizace původních plánů z let 1968 – 1969 o výstavbě nového kostela v centru města optimální. Postavení nového kostela je ovšem také věcí spravedlivého vypořádání se s napáchanými křivdami v minulém období. Tehdy byl církevní majetek uznáván sice jako majetek soukromý, ale při oceňování a výkupu s ním bylo nakládáno v neprospěch církve jako s majetkem socialistickým. Kupříkladu zvonice u děkanského kostela, která měla 4. 345,83 m3 obestavěného prostoru, byla v roce 1976 oceněna na 23. 467,54 Kč a pozemek zvonice na 1. 190 Kč. Tímto způsobem byly vykoupeny všechny kostely a kláštery ve starém Mostě. I kdyby byl v rámci restituce postaven nový kostel, zdaleka by to nevyrovnalo škody, které utrpěla církev demolicí starého města.

Katolická církev je společenstvím přesahujícím rámec farnosti, diecéze i státu, kéž se v této všeobecnosti projeví také pochopení všech katolíků jako tehdy, když byl postaven tento děkanský kostel, století snad nerozhoduje.
Nechť se znovuotevřený děkanský kostel v Mostě stane jako památník silně frekventovaný zahraničními návštěvníky mostem k vzájemnému dorozumění mezi národy, místem, kde se budou cítit všichni jako v domově otcovském a v mateřské péči Panny Marie, královny nanebevzaté, patronky našeho města Mostu.

P. Jan Netík

17.6.2012 • Historie »