Historie farnosti 1970 - 1980

V roce 1970 byl podle smlouvy děkanský kostel Nanebevstoupení P. Marie předán do užívání firmě Transfera Praha, která zajišťovala přesun kostela. Podle dohody měl být kostel navrácen po dokončení transferu a souvisejících prací v takovém stavu, aby mohl být opět církevně užívaný, případně aby se zde mohly konat i jiné kulturní akce než bohoslužby.

Samotná příprava kostela k transferu trvala dlouhých pět let. Mezitím demontována kostelní věž, odstrojeny jednotlivé architektonické články interiéru kostela, systém gotických kleneb byl podepřen speciální výztuhou. Hmota kostela pak spočinula na speciálních hydraulických vozících, na nich pak kostel opustil místa svých základů, kde spočíval více než čtyři staletí.

Ke slavnostnímu odstartování pohybu kostela došlo 30. září 1975 v 11:30, 12000 tun hmoty kostela zahájilo svou cestu dlouhou 841,1m. Objekt se pohyboval průměrnou rychlostí 1,2-3,2 cm/min. Průběh přesunu byl řízen výpočetní technikou, hydraulika jednotlivých vozíků pracovala s přesností 1mm, propojovací kabely a vedení jednotlivých hydraulických systémů zabíralo délku více než 10km. Na místo určení dorazil října 1975. Na své slavnostní znovuotevření však chrám čekal až do r. 1993.

Během přesunu děkanského kostela pokračovala likvidace starého Mostu. Postupně byly zbořeny všechny mostecké kostely. Vzhledem k významu interiéru barokního chrámu sv. Františka Serafínského, kostela minoritů, bylo přikročeno k rozsáhlému transferu všech oltářů a fresek, které byly sejmuty a instalovány v kostele sv. Jiří v Českých Zlatníkách. I tato rozsáhlá akce byla složitým dlouhodobým podnikem. Kostel ve Zlatníkách byl slavnostně otevřen až v r. 1995. Poslední mše v minoritském kostele se konala 4.7.1976[5]. V lednu téhož roku byl zbourán i kostel piaristický. Posledním kostelem, který zůstal v užívání do r. 1977 byl chrám sv. Václava, výstavba modlitebny v novém Mostě však dosud nebyla naplánována. "Proto se denně modlíme po mši svaté za důstojný bohoslužebný prostor v novém Mostě. Svatý Václava nedej zahynouti nám ni budoucím v rozvalinách likvidovaného Mostu!"

V roce 1976 zemřel děkan Jaroslav Knespl, který v Mostě působil téměř dvacet let, správu děkanství převzal dosavadní kaplan Radim Hložánka.

17.6.2012 • Historie »